Etický kodex

Úvodní slovo

“V Cross Masters jsme přesvědčení, že každá firma má být zodpovědná nejen vůči svému zakladateli, ale i vůči svým zaměstnancům, partnerům, zákazníkům, dodavatelům a celé společnosti. Ve všem co děláme, zohledňujeme etický přístup, otevřenost, upřímnost a věříme, že aplikace této hodnoty nám dlouhodobě přinese pozitiva.

Tento dokument popisuje naše příkladné chování, sdílené etické hodnoty i společný cíl vytvoření sociálně odpovědné firmy a proto není konečný, ale neustále doplňovaný a živý, abychom byli firmou s dobrým jménem a spokojenými zaměstnanci.“

Markéta Frimlová

Proč máme etický kodex a komu je určený?

Etický kodex Cross Masters uvádí základní společenské a obchodní hodnoty a podrobně popisuje očekávané chování uvnitř společnosti i naši odpovědnost vůči okolí ve vztahu k zákazníkům, dodavatelům a dalším zúčastněným stranám. Jde o soubor konkrétních pravidel, které vycházejí z našich hodnot a které považujeme za správné.

Etický kodex se vztahuje na všechny zaměstnance a spolupracovníky při výkonu jejich činnosti. Má zajistit, aby všichni a za všech okolností jednali příkladně a sdíleli společné hodnoty. Bez ohledu na firemní hierarchii všichni dbáme na jeho osvojení, řádné dodržování a každodenní uplaňování.

Cílem kodexu je podpora nově příchozích zaměstnanců, aby se zorientovali v pravidlech etického chování. Je to i nástroj prezentace naší firemní kutury vůči zákazníkům a veřejnosti, ale i potenciálním zaměstnancům. Současně chrání firmu a její zaměstnance před ztrátou dobré pověsti i před případnými postihy.

Naše dobrá pověst spočívá v důvěře našich zaměstnanců a etický kodex udává jasná pravidla, jak postupovat v případě nežádoucího chování a jaké postihy plynou z porušení pravidel, která stanovuje.

Chování managerů a teamleadrů

Etický kodex podrobně popisuje principy etického chování zaměstnanců naší společnosti. Jeho cílem je nastavení jednotného porozumění našich hodnot v každodenní pracovní praxi.

Naše hodnoty vyjadřují to, kým jsme, jakým způsobem se chováme vůči sobě i lidem, se kterými spolupracujeme.

Mezi základní hodnoty společnosti patří:

Otevřená komunikace

Víme, že pouze přímá srozumitelná komunikace vede ke správnému pochopení a fungování jak uvnitř společnosti, tak i směrem k našim partnerům a klientům. Vyhýbáme se nedorozumění tím, že si ověřujeme správné pochopení, nespoléháme se na pouhé náznaky, ale vše si písemně potvrzujeme. O svých pochybách otevřeně mluvíme a nemáme je obavy řešit.

Neschováváme se za nikoho, otevřeně sdělujeme své názory a plně respektujeme firemní hierarchii. Dodržujeme pravidla zpětné vazby. Víme, že když chceme cokoliv změnit, podnět musí vyjít od každého z nás, to je naše zodpovědnost. Jsme upřímní, otevření a pozitivní bez zbytečných emocí. Pokud se nám nedaří docílit řešení, požádáme o podporu nadřízeného, v jehož vlastním zájmu je dobré fungování v týmu. Budujeme firemní kulturu, kde se nikdo neobává bezpečně a otevřeně říkat opravdu to, co si myslí.

Důvěra

Vytváříme vztahy založené na maximální důvěře, jak na úrovni spolupráce uvnitř firmy, tak i vůči našemu okolí a zákazníkům. Budujeme dlouhodobé vztahy s klienty založené na naslouchání zákazníkovi, předávání pravdivých informacích, plnění dohod i termínů a dobře odvedené práci. To vše je pro nás zásadní. Chápeme, že jen tak nás klienti budou vnímat jako spolehlivé a důvěryhodné partnery.

Vytváření pozitivních mezilidských vztahů

Naším cílem je budování a udržení pozitivního a neformálního pracovního prostředí s přátelskou atmosférou a s nulovou tolerancí jakékoliv formy diskriminace s ohledem na podporu osobního i profesního rozvoje našich zaměstnanců.

Respekt soukromého života

Klademe důraz na vyvážený pracovní a soukromý život, respektujeme pracovní dobu všech kolegů. Snažíme se zvládnout všechny naše životní role a zoptimalizovat si svůj čas. Proto veškerou přímou komunikaci směřujeme a vyřizujeme v dojednané pracovní době.

Naše společné principy

Chování na pracovišti

Dodržování lidských práv

Dodržujeme základní lidská práva a svobody, především právo na život a zdraví, nedotknutelnost osoby a jejího soukromí, právo na zachování lidské důstojnosti, osobní cti a dobré pověsti, svobodu myšlení, náboženského vyznání a projevu. Ctíme svobodu slova a za všech okolností zachováváme ke kolegům rovný přístup bez ohledu na jejich rasu, etnický původ, pohlaví, státní příslušnost, náboženství nebo ideologii, zdravotní postižení, věk nebo sexuální identitu. Všem zaměstnancům zaručujeme právo na lidskou důstojnost, soukromí a ochranu osobnosti. Za všech okolností se nepodílíme ani neprofitujeme na používání dětské či nucené práce.

Šikana a sexuální obtěžování

Odmítáme jakékoli formy obtěžování, ponižování či zastrašování. Šikana mezi kolegy je u nás nepřípustná. Netolerujeme ani žádnou podobu sexuálního obtěžování, ať už ve formě slovní, nebo fyzické. Za sexuální obtěžování považujeme jakoukoliv formu nevyžádaného verbálního, neverbálního nebo fyzického jednání sexuální povahy.

Naše zdraví a bezpečnost

Předcházení pracovním nehodám a nemocem je zásadní povinností. Od všech zaměstnanců požadujeme dodržování všech předpisů v oblasti zdraví a bezpečnosti. Všichni zaměstnanci podstupují pravidelné školení a řídíme se předpisy. Zdraví máme každý jen jedno, proto si ho navzájem chráníme. Cítíme-li se nemocní, raději zůstaneme doma, abychom nenakazili kolegy, kteří mohou být méně odolní.

Dodržování právních předpisů

Dodržování platné legislativy

Ve všech oblastech své pracovní činnosti dodržujeme obecně závazné právní předpisy (zákony, vyhlášky, nařízení, atd.), jakož i všechny interní předpisy, směrnice a nařízení zaměstnavatele. Na transparentnost a správnost veškerých dokladů klademe velký důraz. Porušení platných zákonů může vést k okamžitému ukončení spolupráce.

Spolupráce s obchodními partnery

Jednání s obchodními partnery

S našimi obchodními partnery budujeme dlouhodobé a přátelské vztahy založené na vzájemné úctě a důvěře. Veškerá písemná a ústní komunikace musí být spolehlivá a korektní, aby utvářela dobré jméno naší společnosti. S partnery jednáme v souladu s našimi etickými normami a hodnotami, zajímáme se o jejich názor a na jejich podněty včas reagujeme. Veškerou naši komunikaci považujeme za důvěrnou a zachováváme o ní mlčenlivost, chráníme ji před neoprávněným přístupem.

Řešení střetu zájmu

Podporujeme nestrannou a férovou hospodářskou soutěž. Snažíme se vyvarovat se situací, které by vzbuzovaly dojem o existenci střetu zájmů. O všech mimopracovních aktivitách a vztazích, které by mohly být posuzovány jako střet zájmu (např. další výdělečná činnost) informujeme vedení společnosti.

Drobné dary nebo pozornosti oznamujeme nadřízeným a přijímáme i darujeme s obezřetností a pouze za předpokladu, že jsou v daném případě posouzeny jako vhodné.

Od našich dodavatelů očekáváme, že budou dodržovat všechny platné zákony a předpisy. Vztahy s nimi budujeme na základě důvěry a respektu. Vybíráme si je podle předem daných objektivních a transparentních kritérií.

Ochrana osobních údajů a majetku firmy

Ochrana osobních údajů

Dodržujeme veškerou právní úpravu týkající se ochrany osobních údajů, zejména obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Všichni naši zaměstnanci postupují dle platných norem a dbají o ochranu osobních údajů získaných v rámci jejich činnosti.

Ochrana majetku

Každý zaměstnanec dbá na ochranu hmotného i nehmotného majetku společnosti bez ohledu na jeho původ, povahu nebo účel. Tato povinnost trvá i po skončení pracovního poměru. Aktiva společnosti nesmí být použita k nezákonným účelům nebo k účelům, které nesouvisí s činností společnosti. K soukromým účelům majetek společnosti používáme pouze se souhlasem zaměstnavatele.

Ochrana dobrého jména

V našem zájmu je budovat, chránit a šířit dobré jméno firmy. Na veřejnosti, sociálních sítích i každodenním kontaktu s jinými lidmi se vyjadřujeme slušně, s respektem a úctou k odlišným názorům a postojům. Vyjadřujeme se vždy v souladu s firemními hodnotami. Posilujeme a udržujeme dobré jméno naší společnosti a její pověsti společensky odpovědné firmy směřující k udržitelnému rozvoji odvětví informačních technologií.

Společenská odpovědnost

Odpovědnost za životní prostředí

Podporujeme odpovědnost za životní prostředí a ekologicky udržitelný hospodářský růst. Každý z nás na své úrovni usiluje o to, aby jeho činnost měla minimální negativní dopad na životní prostředí. Zaměřujeme se na ochranu přírodních zdrojů a rozumně nakládáme s odpadem, energií i vodou. Třídění odpadu je u nás samozřejmostí.

Náš přístup

Nadšení pro technologie

Jsme tým nadšenců do technologií a společně vytváříme inovativní řešení pro digitální marketing.

Dodržování zásad profesionality

Ve vztahu k zákazníkům a obchodním partnerům budujeme dlouhodobé partnerské vztahy založené na vzájemném respektu a profesionalitě. Bereme na sebe plnou zodpovědnost za vše, co připravujeme. Neschováváme se za výmluvami, dotahujeme věci do konce. Základem je pro nás komunikace. O všem informuje kolegy i zákazníky co nejdříve, protože věříme, že problémy řešené včas a v klidu stojí za spokojeností klienta. Každý z nás je zodpovědný za své řešení. Jsme si vědomí, že případný nedostatek komunikace může být častou příčinou nedorozumění a vést až k ohrožení našich vztahů s klienty.

Radíme našim klientům jak nejlépe umíme a zaměřujeme se na jejich požadavky. Vybíráme ty nejlepší lidi a podporujeme je. Účastníme se školení týkajících se všech stránek naší práce. Používáme a sami vymýšlíme nástroje, jak dělat naši práci lépe, správně a neustále se o tom přesvědčujeme. Služby dodáváme na 100% a bez kompromisů.

Individualita

Každý projekt, který realizujeme, začíná budováním globálního pohledu na potřeby našich klientů. Ke každému projektu přistupujeme se specifickými požadavky zákazníka a díváme se na hlavní příčinu. Naším cílem je vytvářet kontinuální zlepšení a podporovat lepší strategii, nejen opravit jednu část složitějšího problému. Dodáváme koncepční řešení dle individuálních požadavků s návrhem řešení šitého na míru.

Inovace

Nejsme závislí na dodavatelích technologií. Používáme a sami vymýšlíme nástroje, jak dělat naši práci správně, lépe a neustále se v ní zlepšovat. Specializujeme se na vývoj inovativních řešení založených na datech pro výkon (nejen) digitálního marketingu.

Závěrečná ustanovení a kontrola dodržování Etického kodexu

Vedení společnosti si je plně vědomo svojí společenské odpovědnosti a deklaruje, že se bude těmito hodnotami a morálními standardy řídit v rámci rozhodovacích procesů a stejně tak zavazuje i svoje zaměstnance k jejich dodržování při každodenní činnosti. Obdobným způsobem k hodnotám přistupují i team leadři, kteří přispívají k rozvoji svých týmů a vytvářejí motivující podmínky.

Závaznost Etického kodexu

Tento Etický kodex je závazný pro všechny zaměstnance společnosti Cross Masters. Jednání zaměstnanců, které je v přímém rozporu s tímto Etickým kodexem může být posuzováno jako závažné porušení pracovních povinností a budou z něj vyvozeny pracovněprávní důsledky.

Jak upozornit na nežádoucí chování

Zaznamená-li některý ze zaměstnanců porušení Etického kodexu nebo cítí, že se s ním nejedná správně, jeho zodpovědností a povinností je takového jednání v dobré víře oznámit, aby mohlo dojít k nápravě. Oznámení může ohlašovatel podat ústně nebo písemně jednateli společnosti nebo personálnímu oddělení. Veškerá oznámení řádně prošetříme a budou následovat nezbytné nápravné kroky. Přijatá opatření budou řešena a evidována s naprostou důvěrností týkající se totožnosti oznamovatele i totožnosti osob, kterých se oznámení týká.

Pro podání oznámení můžete využít tyto komunikační kanály:

e-mailem: info@crossmasters.com

osobně na: Markéta Frimlová – pověřený pracovník