Podmínky užívání

PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ

TYTO PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ (SMLOUVA) PŘEDSTAVUJÍ PRÁVNĚ ZÁVAZNOU SMLOUVU MEZI NÁMI A VÁMI A ŘÍDÍ SE JIMI VAŠE ZÍSKÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ NAŠICH SLUŽEB. TATO SMLOUVA UPRAVUJE VAŠE POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB, POKUD JSTE VY A MY NEPODEPSALI SAMOSTATNOU SMLOUVU TÝKAJÍCÍ SE VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB.

Přijetím této smlouvy souhlasíte s podmínkami této smlouvy. Pokud tuto smlouvu uzavíráte jménem společnosti nebo jiné právnické osoby, prohlašujete, že jste oprávněni zavázat takovou osobu k této smlouvě, a v takovém případě se termíny Vy nebo Vaše vztahují na takovou osobu. Pokud takové oprávnění nemáte nebo pokud s podmínkami této smlouvy nesouhlasíte, nesmíte tuto smlouvu přijmout a nesmíte služby používat.

Služby nesmíte používat, pokud jste naším přímým konkurentem, s výjimkou případů, kdy k tomu dáme předchozí písemný souhlas. Kromě toho nesmíte Služby používat pro účely sledování jejich dostupnosti, výkonu nebo funkčnosti nebo pro jakékoli jiné srovnávací nebo konkurenční účely.

1. Definice

"Škodlivým kódem" se rozumí viry, červi, časované bomby, trojské koně a jiné škodlivé nebo škodlivé kódy, soubory, skripty, agenti nebo programy, které mohou poškodit naše služby nebo naše zákazníky.

"Produkty třetích stran" znamenají online nebo webové aplikace a offline softwarové produkty, které jsou poskytovány jinými subjekty nebo osobami než námi.

"Službami" se rozumí samotná aplikace, řešení poskytovaná k provozu aplikace nebo jakékoli jiné produkty či služby, které jsme zpřístupnili.

"My", "Nás" nebo "Naše" znamená společnost Cross Masters s.r.o., společnost s ručením omezeným, IČ: 28192648, se sídlem Praha 7 - Holešovice, Plynární 1617/10, PS 170 00, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 131862.

"Vy" nebo "Váš" znamená Vás v případě, že jste fyzická osoba, nebo společnost či jinou právnickou osobu, za kterou tuto Smlouvu přijímáte.

"Vašimi daty" se rozumí veškerá elektronická data nebo informace, které jste poskytli Službám.

2. Využívání služeb

2.1. Cena za Služby

Služby jsou Vám poskytovány bezplatně.

2.2. Naše povinnosti

Služby jsou poskytovány tak, jak jsou, bez jakékoli záruky nebo podpory z naší strany. Poskytování Služeb můžeme ukončit, aniž byste měli nárok na vrácení peněz, dobropis nebo jinou kompenzaci.

2.3. Vaše povinnosti

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Služby jsou určeny pouze pro Vaše soukromé a/nebo interní účely. Jste povinni (i) odpovídat za dodržování této smlouvy svými zaměstnanci, (ii) nést výhradní odpovědnost za přesnost, kvalitu a zákonnost svých dat a prostředků, kterými jste svá data získali, (iii) vynaložit komerčně přiměřené úsilí, abyste zabránili neoprávněnému přístupu ke službám nebo jejich používání, a neprodleně nás o takovém neoprávněném přístupu nebo používání informovat a (iv) používat služby pouze v souladu s uživatelskou příručkou a platnými zákony a vládními předpisy.

2.4. Omezení

Nesmíte (i) prodávat, přeprodávat, pronajímat nebo půjčovat Služby, (ii) vytvářet odvozená díla na základě Služeb, (iii) používat Služby k nahrávání, ukládání nebo přenosu materiálů porušujících autorská práva, pomlouvačných nebo jinak nezákonných nebo protiprávních materiálů nebo k ukládání nebo přenosu materiálů porušujících práva třetích stran na soukromí, (iv) používat Služby k ukládání nebo přenosu škodlivého kódu, (v) zasahovat do integrity nebo výkonu Služeb nebo dat třetích stran v nich obsažených nebo je narušovat, (vi) pokoušet se získat neoprávněný přístup ke Službám nebo jejich souvisejícím systémům či sítím, (vii) kopírovat, rámovat nebo zrcadlit jakoukoli část nebo obsah Služeb, (viii) provádět zpětné inženýrství Služeb, (ix) vytvářet odvozená díla založená na Službách, s výjimkou případů povolených v tomto dokumentu, nebo (x) přistupovat ke Službám za účelem (a) vytvoření konkurenčního produktu nebo služby nebo (b) kopírování jakýchkoli vlastností, funkcí nebo grafiky Služeb.

2.5. ULimity používání

Služby mohou podléhat dalším omezením, jako jsou například limity na úložný prostor na disku, na počet požadavků vůči službám atd. Je nepravděpodobné, že byste jako běžný uživatel někdy dosáhli limitu, vyhrazujeme si však právo vás odpojit nebo vám znepřístupnit Služby, pokud se domníváme, že vaše používání ovlivňuje Služby.

2.6. Pořizování produktů třetích stran

Jakékoli vaše pořízení produktů třetích stran a jakákoli výměna dat mezi vámi a poskytovatelem třetí strany probíhá výhradně mezi vámi a příslušným poskytovatelem třetí strany. Za Produkty třetích stran neručíme ani je nepodporujeme, bez ohledu na to, zda jsou námi označeny jako certifikované či nikoli.

2.7. Produkty třetích stran a vaše data

Pokud nainstalujete nebo povolíte produkty třetích stran pro použití se službami, souhlasíte s tím, že můžeme příslušným poskytovatelům produktů třetích stran povolit přístup k vašim datům, pokud je to nutné pro spolupráci těchto produktů třetích stran se službami. Neneseme odpovědnost za jakékoli zveřejnění, úpravu nebo vymazání vašich údajů v důsledku takového přístupu poskytovatelů produktů třetích stran.

2.8. Integrace s produkty třetích stra

Služby mohou obsahovat funkce, které spolupracují s Produkty třetích stran (např. jako produkty společností Google, Facebook nebo Twitter). Abyste mohli takové funkce používat, může být nutné získat přístup k takovým Produktům třetích stran od jejich poskytovatelů. Pokud poskytovatel takového Produktu třetí strany přestane zpřístupňovat Produkt třetí strany pro spolupráci s příslušnými funkcemi Služby.

3. Vlastnická práva

3.1. Výhrada práv

S výhradou omezených práv vyplývajících z příslušných právních předpisů si vyhrazujeme veškerá práva, vlastnické právo a podíl na Službách, včetně všech souvisejících práv duševního vlastnictví. Na základě této smlouvy vám nejsou udělena žádná jiná práva ke Službám, než jak je výslovně uvedeno v této smlouvě.

3.2. Vaše aplikace a kód

Pokud vy nebo třetí strana jednající vaším jménem vytvoříte pomocí Služeb aplikace nebo programový kód, opravňujete nás k hostování, kopírování, přenosu, zobrazování a přizpůsobování takových aplikací a programového kódu, a to jakýmkoli způsobem, a my získáváme výhradní licenci k používání takových aplikací a programového kódu.

3.3. Návrh

Udělujete nám bezplatnou, plně splacenou, celosvětovou, neodvolatelnou, převoditelnou, sublicencovatelnou, časově neomezenou licenci k použití a začlenění do Služeb jakýchkoli návrhů, žádostí o vylepšení, doporučení nebo jiné zpětné vazby, které nám poskytnete.

4. Záruky a vyloučení odpovědnosti

4.1. Naše záruky

Neposkytujeme žádné záruky týkající se Služeb.

4.2. Vaše záruky

Ručíte za to, že jste tuto smlouvu platně uzavřeli a máte k tomu zákonné oprávnění.

4.3. Zřeknutí se odpovědnosti

S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ VÝSLOVNĚ UVEDENÝCH V TOMTO DOKUMENTU NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU TÝKAJÍCÍ SE SLUŽEB, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ, PŘEDPOKLÁDANÉ, ZÁKONNÉ NEBO JINÉ, A VÝSLOVNĚ ODMÍTÁME VEŠKERÉ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, VČETNĚ JAKÝCHKOLI PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, A TO V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY.

5. Jiné

5.1. Rozhodné právo

Tato smlouva se řídí právem České republiky bez ohledu na jakoukoli kolizní normu nebo ustanovení, které by vedly k použití hmotného práva jiné jurisdikce. Každá ze stran souhlasí s výlučnou příslušností příslušného soudu v České republice.

5.2. Postoupení

Tuto smlouvu nesmíte postoupit ani převést, ať už jako celek nebo její část, bez našeho předchozího písemného souhlasu. My můžeme tuto Smlouvu kdykoli postoupit nebo převést, a to na základě našeho vlastního uvážení. S výhradou výše uvedeného je tato Smlouva závazná pro právní nástupce a povolené postupníky stran a přináší jim prospěch.

5.3. Vztahy mezi stranami

Strany jsou nezávislými smluvními stranami. Tato Smlouva nezakládá mezi stranami partnerství, franšízu, společný podnik, zastoupení, fiduciární nebo zaměstnanecký vztah.

5.4. Zřeknutí se práva

Žádné opomenutí nebo prodlení kterékoli ze stran při uplatnění jakéhokoli práva podle této Smlouvy nepředstavuje vzdání se tohoto práva.

5.5. Oddělitelnost

Pokud bude některé ustanovení této dohody shledáno neplatným nebo nevymahatelným, bude toto ustanovení nahrazeno platným a vymahatelným ustanovením, jehož cílem je uskutečnit původní záměr stran v maximálním přípustném rozsahu, a ostatní ustanovení této dohody zůstanou v platnosti.