Zásady ochrany osobních údajů

Níže popsané zásady ochrany osobních údajů se vztahují na veškeré činnosti zpracování osobních údajů prováděné společností Cross Masters s.r.o., IČO 28192648, se sídlem Plynární 1617/10, 170 00 Praha, Česká republika, společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 131862, bez ohledu na to, zda jsou osobní údaje poskytovány a zpracovávány prostřednictvím webových stránek www.crossmasters.com, v sídle nebo na pobočkách společnosti Cross Masters s.r.o., nebo při jiných činnostech vykonávaných zaměstnanci společnosti Cross Masters s.r.o. nebo jinými osobami zastupujícími společnost Cross Masters s.r.o. při její obchodní a administrativní činnosti, a to v rozsahu, v jakém jsou tyto údaje využitelné pro konkrétní činnost. Společnost Cross Masters s.r.o. je správcem osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen "Zákon") a ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "Nařízení") a je povinna nakládat s osobními údaji v souladu se Zákonem a Nařízením. V případě jakýchkoli dotazů, žádostí a dalších záležitostí týkajících se osobních údajů a jejich zpracování můžete využít některý z následujících kontaktních údajů:

Poštovní adresa: Plynarni 1617/10, 170 00 Praha, Česká republika
Telefonní číslo: +420 720 941 756
Kontaktní e-mail (pověřenec pro ochranu osobních údajů): info@crossmasters.com

Mějte prosím na paměti, že bez ohledu na to, zda prostřednictvím webových stránek nakupujete nebo poptáváte služby společnosti Cross Masters s.r.o., nebo je pouze navštěvujete, musíte se řídit níže uvedenými pravidly, která definují a upřesňují podmínky používání webových stránek s ohledem na zpracování osobních údajů a práva a povinnosti správce a subjektů údajů. Mějte také na paměti, že ochrana osobních údajů podle zákona a nařízení, které slouží jako základ těchto pravidel, je poskytována pouze fyzickým, nikoliv právnickým osobám.

1. Ochrana osobních údajů

Vyplněním objednávky služby, jejím vyžádáním, zasláním dotazu nebo přihlášením k odběru newsletteru poskytujete společnosti Cross Masters s.r.o. některé své osobní údaje. Při používání webových stránek jsou shromažďovány, uchovávány a zpracovávány i další údaje, které má společnost Cross Masters s.r.o. k dispozici. Typ těchto údajů a způsob jejich použití je popsán níže v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Jak vás informujeme v okamžiku poskytnutí údajů, jejich zadáním a používáním webových stránek dáváte souhlas se zpracováním a shromažďováním vašich osobních údajů ve stanoveném rozsahu a pro stanovené účely, a to většinou do doby, než vyjádříte nesouhlas s dalším zpracováním. Je to proto, že pro zpracování vašich osobních údajů musíme mít vždy právní důvod. V případě přihlášení k odběru newsletteru nebo zaslání poptávky je právním důvodem váš souhlas se zpracováním vašich údajů, v případě zadání údajů při objednávce služby je právním důvodem skutečnost, že tyto údaje potřebujeme k uzavření smlouvy a plnění závazků z ní vyplývajících. V některých případech můžeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu, kterým je zejména rozvoj, podpora a zlepšování našich obchodních aktivit.

1.1 Co jsou osobní a jiné údaje?

Osobní údaje jsou údaje, které nám dobrovolně poskytujete při vyplňování objednávky, poptávky, žádosti nebo odběru newsletteru. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo by mohly identifikovat konkrétní osobu. Mezi osobní údaje patří zejména, nikoli však výlučně, jméno a příjmení, fotografie, datum narození, e-mailová adresa, adresa bydliště nebo telefonní číslo. Mezi další údaje, které automaticky shromažďujeme v souvislosti s používáním webových stránek, patří IP adresa, typ prohlížeče, zařízení a operačního systému použitého pro přístup na webové stránky, čas a počet návštěv určité části webových stránek, informace shromážděné prostřednictvím souborů cookie a další podobné informace. Mějte na paměti, že tyto údaje mohou být shromažďovány i bez registrace a bez ohledu na to, zda na webových stránkách nakupujete, či nikoli. Tyto údaje jsou shromažďovány prostřednictvím souborů cookie, o kterých jsme vás informovali již při vaší návštěvě webových stránek.

1.2 Jak používáme osobní a jiné údaje?

Prostřednictvím osobních a jiných údajů vám především poskytujeme přístup ke všem funkcím webových stránek a zajišťujeme jejich co nejsnazší používání. Jsou také nevyhnutelné v případě, že si u nás objednáváte služby, abychom věděli, s kým uzavíráme smlouvu, a mohli vás v případě potřeby kontaktovat. Údaje používáme také pro komunikaci týkající se správy vašich objednávek, dotazů, žádostí, newsletterů a pro uživatelskou podporu. Další údaje mohou být použity pro zlepšení našich služeb, včetně využití analýzy chování uživatelů webových stránek za účelem dosažení jejich optimálního fungování. Údaje mohou být použity pro obchodní a marketingové účely, tj. k vedení databáze uživatelů webových stránek a k nabízení zboží a služeb, a to po dobu trvání právního důvodu pro tento způsob zpracování a použití osobních a dalších údajů. V některých případech, např. při vyřizování objednávek, tak můžeme činit, dokud nevznesete námitku; v jiných případech tak můžeme činit pouze se souhlasem, o který jste vždy požádáni, přičemž jste informováni o účelu, pro který souhlas udělujete. Váš souhlas se zasíláním newsletterů a elektronické pošty pro účely přímého marketingu můžete kdykoli odvolat formou e-mailové zprávy zaslané na naši kontaktní e-mailovou adresu nebo pomocí odkazu v každém newsletteru. Můžete tak učinit i v případě, že k zasílání newsletterů nepotřebujeme váš výslovný souhlas. I přes váš nesouhlas vám nebudeme naše newslettery zasílat.

1.3 Jak spravujeme a zpracováváme vaše osobní údaje?

Jak víte, společnost Cross Masters s.r.o. je správcem osobních údajů ve smyslu Zákona a Nařízení. Zpracováním Vašich osobních údajů a dalších údajů jsme oprávněni pověřit třetí osobu jako zpracovatele údajů; s takovým zpracovatelem údajů budeme mít vždy uzavřenou smlouvu, abychom zajistili, že bude Vaše osobní údaje řádně uchovávat a chránit v souladu se Zákonem a Nařízením. Bez ohledu na to, zda vaše osobní údaje zpracováváme my nebo námi pověřený zpracovatel údajů, jsou vaše osobní a další shromážděné údaje vždy chráněny proti zneužití. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k plnění smlouvy a zajištění nároků z ní vyplývajících. Pokud jsou zpracovávány na základě přihlášení k odběru newsletteru nebo jiného úkonu než přihlášení k odběru newsletteru nebo provedení objednávky služby, budou údaje zpracovávány do doby, než svůj souhlas odvoláte nebo nám jiným způsobem sdělíte, že si nepřejete, aby byly vaše údaje zpracovávány. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovanými prostředky nebo v tištěné podobě neautomatizovanými prostředky.

1.4 Komu vaše osobní údaje předáváme?

Vaše osobní údaje nepředáváme žádné další osobě. Výjimkou jsou osoby podílející se na poskytování služby. Tyto osoby obdrží vaše osobní údaje v minimálním rozsahu nezbytném pro poskytnutí služby. Pokud vaše údaje používáme pro marketingové účely, můžeme je zpřístupnit osobě, která pro nás takové činnosti zajišťuje, ale pouze v rozsahu, který je pro poskytovanou marketingovou službu nevyhnutelný.

1.5 Jaká jsou vaše práva v souvislosti s osobními údaji?

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům a právo být informováni o jejich zpracování (informace o účelu zpracování, jaké informace o vás zpracováváme, informace o zdrojích těchto údajů, informace o případných příjemcích). Takové informace, jakož i potvrzení o tom, zda o vás zpracováváme nějaké osobní údaje, vám poskytneme na vyžádání bez zbytečného odkladu. Máte rovněž právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů nebo výmaz osobních údajů a/nebo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Na základě vaší písemné žádosti vaše osobní údaje z databáze odstraníme. Žádost o výmaz osobních údajů by měla být založena na některém z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 1 nařízení. Dokud nerozhodneme o Vaší žádosti o opravu osobních údajů nebo o jejich výmazu, jste oprávněni požádat o omezení zpracování příslušných údajů. Pokud zpracováváme osobní údaje na základě vašeho souhlasu, jste oprávněni tento souhlas kdykoli odvolat. Pokud svůj souhlas odvoláte, nebude to mít vliv na oprávněnost zpracování před odvoláním souhlasu.

Pokud vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu na jejich zpracování, jste oprávněni vznést námitku proti takovému zpracování a vaše údaje nebudeme zpracovávat, dokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro takové zpracování. Pokud byl naším oprávněným zájmem přímý marketing, bude vznesená námitka znamenat ukončení zpracování osobních údajů pro tento účel bez výpovědní lhůty. Pokud se domníváte, že naše společnost nebo námi pověřený zpracovatel osobních údajů zpracovává vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy, můžete:

  • požádat nás nebo zpracovatele o vysvětlení;
  • požádat nás nebo zpracovatele o nápravu. Zejména můžete požádat o blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů;
  • podat stížnost proti takovému zpracování u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Při ochraně vašich osobních údajů se budeme snažit co nejvíce vyhovět vašim požadavkům. Pokud však nebudete s výsledkem spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno vaše právo podat stížnost přímo Úřadu pro ochranu osobních údajů. Za poskytnutí informace o zpracování osobních údajů můžeme účtovat přiměřenou úhradu, která nesmí přesáhnout náklady vzniklé poskytnutím informace.

Dohled nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů http://www.uoou.cz.

Webové stránky používají ke své činnosti "cookies". Webové stránky rovněž využívají službu Google Analytics a veškeré další služby poskytované společností Google, Inc. ("Google"). Soubory cookie se používají také při používání dalších služeb. Služba Google Analytics uchovává záznamy o chování návštěvníků webových stránek a umožňuje je analyzovat. To nám pomáhá zlepšovat webové stránky, jejich uživatelskou propustnost a přehledné uspořádání. Shromážděné údaje o uživatelích webových stránek jsou anonymní. Služba neshromažďuje osobní a citlivé údaje. Společnost Google, Inc. může tyto údaje o uživatelích poskytnout třetím osobám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud tyto třetí osoby údaje pro společnost Google zpracovávají.

Informace o chování uživatelů webových stránek jsou shromažďovány prostřednictvím souborů cookie. Cookies jsou textové soubory uložené v počítači nebo jiném elektronickém zařízení každého návštěvníka webových stránek, které umožňují analyzovat používání webových stránek. Používáním webových stránek dáváte souhlas s používáním souborů cookie a se zpracováním údajů o vás společností Google a naší společností, a to způsobem a pro účely podrobně popsané na webových stránkách. O používání souborů cookie jste byli informováni při své první návštěvě webového rozhraní. Na tomto webu používáme následující soubory cookie: Cookies první strany - jsou nevyhnutelné pro zajištění provozu webových stránek (krátkodobé). Dále používáme dlouhodobé soubory cookie pro shromažďování souhrnných anonymních údajů o návštěvnících webu (Google Analytics). Soubory cookie třetích stran - soubory cookie marketingových systémů, sociálních sítí, vložených videí atd.

Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušné možnosti v nastavení svého internetového prohlížeče. Pokud si nepřejete být součástí statistik Google Analytics, můžete použít blokování. Mějte na paměti, že pokud odmítnete používání souborů cookie, možná nebudete moci plně využívat všechny funkce webových stránek.

2.3 Jak společnost Google používá shromážděné údaje?

Pokud se chcete dozvědět, jak společnost Google využívá údaje shromážděné prostřednictvím webového rozhraní, klikněte na následující odkaz: Jak Google používá informace z webů nebo aplikací, které využívají naše služby.

2.4. Činnosti spojené s opětovným uvedením na trh

Pro lepší cílení a personalizaci internetové reklamy využíváme služby, jako je Sklik by Seznam.cz, Google Ads by Google a další. Pro vás to znamená, že se vám při prohlížení internetu zobrazí reklama na produkty, které vás v minulosti zaujaly, např. při návštěvě našich internetových stránek. Na základě informací ze souborů cookie tyto služby využívají zjištění o vašem pohybu na webu k výše popsaným účelům. Pokud si nepřejete, aby byly tyto informace využívány pro výše uvedené služby, je třeba vhodným způsobem nastavit váš internetový prohlížeč (nastavit prohlížeč tak, aby blokoval ukládání informací o vašem pohybu na webu). Tyto zásady jsou účinné od 1. ledna 2018. IČ: 28192648 Sídlo: Plynární 1617/10, 170 00 Praha, Česká republika zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 131862.